کاهش تضمینی مصرف سوخت

کاهش تضمینی مصرف گاز – گازوئیل :

 از مقدار مصرف استاندارد سوخت مشعل و بویلر و کوره  مجموعه خود مطلع هستید ؟

احساس میکنید مصرف گاز شما بالا است ؟

تاکنون جهت شفاف شدن موضوع و پایان بخشی به تردیدهای خود چه کاری انجام داده اید ؟

 آیا تاکنون جهت تنظیم مصرف سوخت مشعل و بویلر مجموعه خود اقدام کرده اید ؟

آیا باور میکنید تنها با تنظیمات ابتدایی ممکن است مصرف سوخت شما ۱۵ درصد کاهش پیدا کند ؟

بویلر بخار شرکت مدی تک سیس