تعمیر کنترل ولو بخار وزارت امور خارجه

پروژه سرویس ، تعمیرات اساسی و کالیبراسیون کنترل ولو بخار…