راه اندازی مشعل ۱۷.۵MW ایتالیایی GB

راه اندازی مشعل ۱۷.۵MW ایتالیایی GB بر روی بویلر های…