سرویس و تعمیر مشعل های وزارت علوم

پروژه سرویس ، تعمیرات اساسی و تنظیم مشعل بوسیله دستگاه…