تعمیر مشعل های وزارت کشور

پروژه سرویس و تعمیرات اساسی مشعل های ساختمان مرکزی وزارت…