راه اندازی مشعل ۱۷.۵MW ایتالیایی GB

نصب و راه اندازی مشعل صنعتی ۱۷.۵MW ایتالیایی GB بر…