مهندسی معکوس و ساخت مشعل کوره خشک کن فرانسوی

مهندسی معکوس و ساخت مشعل کوره خشک کن فرانسوی

مهندسی معکوس ، ساخت و بازسازی مشعل های درایر کوره…