چک لیست عیب یابی سریع مشعل

چک لیست عیب یابی سریع مشعل های گازسوز 

عيبعلتچگونگي رفع عيب
⚠️ فشار گاز کافي نيست✔️فشار شبکه گاز شهر کم است.
✔️ کليد فشار گاز از تنظيم خارج و يا معيوب شده است.
✔️فيلترکثيف شده است.
✔️با شرکت گاز تماس بگيريد.
✔️تنظيم يا تعويض کنيد. 
✔️آن را تميز و يا درصورت نياز تعويض کنيد.
⚠️ موتور کار نمي‌کند.✔️برق وارد مشعل نمي‌شود.
✔️الکتروموتور سوخته است.
✔️کليد برق و يا سيم کشي برق مشعل دچار مشکل شده است.
✔️رله خراب است.
✔️ترموستات و يا پرشر سوئيچ درست کار نمي‌کند.
✔️فن نمي‌چرخد.خازن موتور سوخته است. ( موتورهاي تک فاز )
✔️کنتاکتور يا بي متال دچار اشکال شده است ( موتورهاي سه فاز )
✔️برق ورودي و يا فيوز اصلي را چک کنيد.
✔️تعويض کنيد.بررسي و اصلاح کنيد.
✔️ تعويض کنيد.
✔️بررسي و درصورت نياز اصلاح و يا تعويض نمائيد.
✔️بررسي نموده و گير آن را مرتفع نمائيد.
✔️تعويض کنيد.
✔️سه فاز ورودي را چک نموده و علت کشيدن جريان بالا را مرتفع نمائيد.
⚠️ موتور کار ميکند اما جرقه نمي‌زند.✔️پرشر سوئيچ هواي مشعل خراب شده است.
✔️سيم کشي و يا لوله مکش هواي پرشر ايراد دارد.
✔️رله مشعل خراب است.
✔️ترانسفورمر جرقه خراب است.
✔️موتور دمپر خراب است و يا صفحه دمپر گير کرده است.
✔️کابلهاي جرقه صدمه ديد‌ه اند و يا الکترودهاي جرقه اتصال کوتاه کرده يا خرابند.
✔️تعويض کنيد.
✔️بررسي و اصلاح کنيد.
✔️تعويض کنيد.
✔️تعويض کنيد.
✔️موتور دمپر را تعويض و يا رفع عيب نمائيد و گير صفحه دمپر را مرتفع کنيد.
✔️اتصال کوتاه را مرتفع و يا الکترودها را تعويض کنيد.
⚠️ مشعل روشن ميشود ولي چند ثانيه پس از تشکيل شعله خاموش ميشود.✔️پرشر هوا درست کار نمي‌کند.
✔️سنسور شعله درست کار نميکند. 
✔️رله خراب است.
✔️در مشعلهاي دو شيره ممکن است باز شدن شير دوم نسبت به باز شدن صفحه دمپر تاخير داشته باشد.
✔️اتصال فاز و نول به پايه رله برعکس است.( موتورهاي تک فاز )
✔️تنظيم و يا تعويض کنيد.
✔️وضعيت ميله يونيزاسيون و يا فتوسل را بررسي نموده و درصورت نياز تعمير و يا تعويض نمائيد.
✔️تعويض کنيد.
✔️بادامک شير دوم را تنظيم نمائيد.
✔️  فاز و نول را جابجا کنيد.
⚠️ مشعل در حين کار مکرر خاموش ميشود.✔️شعله تنظيم نيست.
✔️فاصله بين الکترودها زياد است.
✔️افت ولتاژ برق در شبکه رخ داده است.
✔️افت فشار گاز در شبکه رخ داده است .
✔️جريان گاز و هوا را تنظيم کنيد.
✔️فاصله راتنظيم نمائيد.
✔️مشکل را مرتفع نمائيد .
✔️با شرکت گاز تماس بگيريد.
⚠️ شعله پس مي‌زند.✔️سيستم جرقه زن اشکال دارد.     
✔️گاز يا هوا بيش از مقدار مورد نياز است.
✔️الکترودها را بررسي نموده و درصورت نياز تعمير و يا تعويض نمائيد.
✔️ترانسفومر جرقه را درصورت خرابي تعويض کنيد.
✔️اتصال کاب جرقه به الکترودها را بررسي و درصورت شل بودن سفت کنيد و درصورتيکه اتصال به بدنه دارد آن را جدا کنيد.
✔️آنرا بررسي و تنظيم کنيد.
⚠️ صداي احتراق زياد است.✔️ديگ يا دودکش کثيف است.
✔️مقطع دودکش کوچک است و يا گرفتگي دارد.
✔️دمپر دودکش کوچک است و يا گرفتگي دارد.
✔️نسبت اختلاط هوا و گاز مناسب نيست.
✔️فن کوچک است.
✔️تميز کنيد.
✔️دودکش را تعويض و يا گرفتگي را مرتفع کنيد.
✔️تنظيم کنيد.
✔️تنظيم کنيد.
✔️با سايز مناسب تعويض کنيد.
⚠️ سرو صداي مشعل زياد است.✔️دريچه تنظيم هوا لقي دارد.
✔️فن در جاي خود محکم نيست.
✔️موتور درست نصب نشده است.
✔️ياتاقانهاي موتور معيوبند.
✔️ترانسفورمر جرقه خراب است.
✔️کوپلينگ شکسته و يا خراب است.
✔️مشعل در جاي خود محکم نيست.
✔️لقي را برطرف کنيد.
✔️محکم کنيد.
✔️بررسي و اصلاح کنيد.
✔️موتور را تعويض کنيد.
✔️تعويض کنيد.
✔️تعويض کنيد.
✔️آن را محکم کنيد.
تعمیر مشعل

تعمیرات تخصصی مشعل ( درصوتیکه مشکل شما حل نشده است با ما تماس بگیرید . )

   

چک لیست عيب يابي سريع مشعلهاي گازوئيل سوز

 

عيبعلتچگونگي رفع عيب
⚠️ مصرف گازوئيل زياد است.✔️درصد هوا زياد و ميزان CO2 پائين است.
✔️هوا چرخش لازم جهت مخلوط شدن با گازوئيل را ندارد.
✔️نازل بزرگ و يا خيلي کوچک است.
✔️لوله مکش گازوئيل نشتي دارد.فشار گازوئيل کم است.
✔️صفحه دمپر را تنظيم کنيد.
✔️شعله پخش کن را نظافت و يا درصورت نياز تعويض کنيد.
✔️نازل را متناسب با ظرفيت مورد نياز انتخاب کنيد.
✔️شلنگ يا لوله مکش را تعويض کنيد.
✔️فشار را تنظيم کنيد.
⚠️ موتور کار نمي‌کند.✔️برق وارد مشعل نمي‌شود.
✔️الکتروموتور سوخته است.
✔️کليد برق و يا سيم کشي برق مشعل دچار مشکل شده است.
✔️رله خراب است.ترموستات و يا پرشر سوئيچ درست کار نمي‌کند.
✔️فن نمي‌چرخد.خازن موتور سوخته است. ( موتورهاي تک فاز )
✔️کنتاکتور يا بي متال دچار اشکال شده است ( موتورهاي سه فاز )
✔️برق ورودي و يا فيوز اصلي را چک کنيد.
✔️تعويض کنيد.بررسي و اصلاح کنيد. 
✔️تعويض کنيد.
✔️بررسي و درصورت نياز اصلاح و يا تعويض نمائيد.
✔️بررسي نموده و گير آن را مرتفع نمائيد.
✔️تعويض کنيد.
✔️سه فاز ورودي را چک نموده و علت کشيدن جريان بالا را مرتفع نمائيد.
⚠️ موتور کار ميکند اما مشعل روشن نميشود.✔️پرشر سوئيچ هواي مشعل خراب شده است.
✔️سيم کشي و يا لوله مکش هواي پرشر ايراد دارد.
✔️رله مشعل خراب است.
✔️ترانسفورمر جرقه خراب است.
✔️کابلهاي جرقه صدمه ديد‌ه اند و يا الکترودهاي جرقه اتصال کوتاه کرده يا خرابند.
✔️گازوئيل در منبع تمام شده است.
✔️لوله مکش پمپ هوا ميکشد و يا گرفتگي دارد.
✔️نازل گرفتگي دارد.
✔️فيلتر کثيف است.
✔️چشم فتوسل نور ميبيند يا پالس خطا ميفرستد.
✔️تعويض کنيد.بررسي و اصلاح کنيد.
✔️تعويض کنيد.
✔️تعويض کنيد.
✔️اتصال کوتاه را مرتفع و يا الکترودها را تعويض کنيد.
✔️منبع را پر کنيد.
✔️منفذ را پيدا و تعمير و يا گرفتگي را مرتفع نمائيد.
✔️آن را تميز کنيد.
✔️آن را تميز کنيد.
✔️نور را برطرف و يا چشم را تعويض کنيد.
⚠️ مشعل روشن ميشود ولي کمي  پس از تشکيل شعله خاموش ميشود.✔️لوله مکش پمپ هوا ميکشد و يا گرفتگي دارد.
✔️لوله ها يا شير ها منفذ دارند.
✔️سوخت تمام شده است.
✔️چشم فوتوسل کثيف و يا خراب شده است.
✔️لوله را تعويض و يا گرفتگي را مرتفع کنيد.
✔️منفذ را پيدا و ترميم کنيد.
✔️منبع گازوئيل را بررسي کنيد.
✔️چشم را تميز و يا تعويض کنيد.
⚠️ شعله کوتاه و نامنظم است. ✔️نازل گرفتگي دارد.
✔️فشار براي پودر کردن سوخت کافي نيست.
✔️آن را تميز کنيد.
✔️پمپ را بررسي کنيد و درصورت فرسودگي چرخ دنده ها آنها را تعويض کنيد.
✔️فيلتر کثيف شده است، تعويض کنيد.
✔️پمپ هوا ميکشد، منفذ را پيدا و ترميم کنيد.
✔️منبع گاروئيل بيش از حد پائينتر  از مشعل است.
✔️درسيستم دوشيره ممکن است کلکتور نشتي داشته باشد.
✔️آن را پيدا و مرتفع نمائيد.
⚠️ شعله دود ميکند.✔️فن کثيف و يا شل شده است.
✔️هواي احتراق کافي نيست.
✔️نازل فرسوده يا کثيف بوده و يا اندازه و زاويه مخروط آن صحيح نيست.
✔️نازل نسبت به شعله پوش خيلي عقب است.
✔️فشار پمپ کافي نيست.
✔️دودکش کثيف و يا مسدود شده است.
✔️تميز کنيد.
✔️دمپر هوا را بررسي و تنظيم کنيد.
✔️آن را تعويض کنيد. 
✔️فاصله را تنظيم کنيد.
✔️پمپ را بررسي کنيد.
✔️آن را تميز و يا گرفتگي آن را بررسي کنيد.
⚠️ شعله پس مي‌زند.✔️سيستم جرقه زن اشکال داد.  
    ✔️هوا بيش از مقدار مورد نياز است.
✔️سوخت درست پودر نميشود.
✔️الکترودها را بررسي نموده و درصورت نياز تعمير و يا تعويض نمائيد.
✔️ترانسفومر جرقه را درصورت خرابي تعويض کنيد.
✔️اتصال کاب جرقه به الکترودها را بررسي و درصورت شل بودن سفت کنيد و درصورتيکه اتصال به بدنه دارد آن را جدا کنيد.
✔️آنرا بررسي و تنظيم کنيد.
✔️پمپ را بررسي کنيد و درصورت فرسودگي چرخ دنده ها آنها را تعويض کنيد.
✔️فيلتر کثيف شده است، تعويض کنيد.
✔️پمپ هوا ميکشد، منفذ را پيدا و ترميم کنيد.
✔️منبع گاروئيل بيش از حد پائينتر  از مشعل است.
✔️درسيستم دوشيره ممکن است کلکتور نشتي داشته باشد.
✔️آن را پيدا و مرتفع نمائيد
⚠️ صداي احتراق زياد است.✔️ديگ يا دودکش کثيف است.
✔️مقطع دودکش کوچک است و يا گرفتگي دارد.
✔️دمپر دودکش کوچک است و يا گرفتگي دارد.
✔️نسبت اختلاط هوا و گازوئيل مناسب نيست.
✔️فن کوچک است.
✔️نازل بزرگ و يا کثيف است و يا زاويه اش مناسب نيست.
✔️نازل بيش از حد جلو رفته است.
✔️فشار پمپ گازوئيل درست نيست.
✔️تميز کنيد.
✔️دودکش را تعويض و يا گرفتگي را مرتفع کنيد.
✔️تنظيم کنيد.
✔️تنظيم کنيد.
✔️با سايز مناسب تعويض کنيد.
✔️با نازل مناسب تعويض کنيد. 
✔️آن را درجاي مناسب خود قرار دهيد.
✔️اصلاح کنيد.
⚠️ سرو صداي مشعل زياد است.✔️دريچه تنظيم هوا لقي دارد.
✔️فن در جاي خود محکم نيست.
✔️موتور درست نصب نشده است.
✔️ياتاقانهاي موتور معيوبند.
✔️ترانسفورمر جرقه خراب است.
✔️کوپلينگ شکسته و يا خراب است.
✔️مشعل در جاي خود محکم نيست.
✔️چرخ دنده هاي پمپ گازوئيل فرسوده اند .
✔️گازوئيل هوا دارد.
✔️لقي را برطرف کنيد.
✔️محکم کنيد.
✔️بررسي و اصلاح کنيد.
✔️موتور را تعويض کنيد.
✔️تعويض کنيد.
✔️تعويض کنيد.
✔️آن را محکم کنيد.
✔️تعويض کنيد.
✔️پمپ و لوله هاي سوخت را وارسي و اصلاح کنيد.
تعمیر مشعل

تنظیم مشعل بوسیله آنالایزر ( درصوتیکه مشکل شما حل نشده است با ما تماس بگیرید . )

به سوپر گروه تلگرامی ما در زمینه مشعل و بویلر بپیوندید تا با کارشناسان فعال در این زمینه در ارتباط باشید!

به صفحه ما در اینستاگرام بپیوندید!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *