چک لیست عیب یابی سریع مشعل

چک لیست عیب یابی سریع مشعل های گازسوز

عيبعلتچگونگي رفع عيب
فشار گاز کافي نيستفشار شبکه گاز شهر کم استکليد فشار گاز از تنظيم خارج و يا معيوب شده است.فيلترکثيف شده است.با شرکت گاز تماس بگيريد.تنظيم يا تعويض کنيد. آن را تميز و يا درصورت نياز تعويض کنيد.
موتور کار نمي‌کند.برق وارد مشعل نمي‌شود.الکتروموتور سوخته است.کليد برق و يا سيم کشي برق مشعل دچار مشکل شده است.رله خراب است.ترموستات و يا پرشر سوئيچ درست کار نمي‌کند.فن نمي‌چرخد.خازن موتور سوخته است. ( موتورهاي تک فاز )کونتاکتور يا بي متال دچار اشکال شده است ( موتورهاي سه فاز )برق ورودي و يا فيوز اصلي را چک کنيد.تعويض کنيد.بررسي و اصلاح کنيد. تعويض کنيد.بررسي و درصورت نياز اصلاح و يا تعويض نمائيد.بررسي نموده و گير آن را مرتفع نمائيد.تعويض کنيد.سه فاز ورودي را چک نموده و علت کشيدن جريان بالا را مرتفع نمائيد.
موتور کار ميکند اما جرقه نمي‌زند.پرشر سوئيچ هواي مشعل خراب شده است.سيم کشي و يا لوله مکش هواي پرشر ايراد دارد.رله مشعل خراب است.ترانسفورمر جرقه خراب است.موتور دمپر خراب است و يا صفحه دمپر گير کرده است.کابلهاي جرقه صدمه ديد‌ه اند و يا الکترودهاي جرقه اتصال کوتاه کرده يا خرابند.تعويض کنيد.بررسي و اصلاح کنيد.تعويض کنيد.تعويض کنيد.موتور دمپر را تعويض و يا رفع عيب نمائيد و گير صفحه دمپر را مرتفع کنيد.اتصال کوتاه را مرتفع و يا الکترودها را تعويض کنيد.
مشعل روشن ميشود ولي چند ثانيه پس از تشکيل شعله خاموش ميشود.پرشر هوا درست کار نمي‌کند.سنسور شعله درست کار نميکند. رله خراب است.در مشعلهاي دو شيره ممکن است باز شدن شير دوم نسبت به باز شدن صفحه دمپر تاخير داشته باشد.اتصال فاز و نول به پايه رله برعکس است.( موتورهاي تک فاز )تنظيم و يا تعويض کنيد.وضعيت ميله يونيزاسيون و يا فتوسل را بررسي نموده و درصورت نياز تعمير و يا تعويض نمائيد.تعويض کنيد.بادامک شير دوم را تنظيم نمائيد.  فاز و نول را جابجا کنيد.
مشعل در حين کار مکرر خاموش ميشود.شعله تنظيم نيست.فاصله بين الکترودها زياد است.افت ولتاژ برق در شبکه رخ داده است.افت فشار گاز در شبکه رخ داده است .جريان گاز و هوا را تنظيم کنيد.فاصله راتنظيم نمائيد.مشکل را مرتفع نمائيد .با شرکت گاز تماس بگيريد.
شعله پس مي‌زند.سيستم جرقه زن اشکال دارد.     گاز يا هوا بيش از مقدار مورد نياز است.الکترودها را بررسي نموده و درصورت نياز تعمير و يا تعويض نمائيد.ترانسفومر جرقه را درصورت خرابي تعويض کنيد.اتصال کاب جرقه به الکترودها را بررسي و درصورت شل بودن سفت کنيد و درصورتيکه اتصال به بدنه دارد آن را جدا کنيد.آنرا بررسي و تنظيم کنيد.
صداي احتراق زياد است.ديگ يا دودکش کثيف است.مقطع دودکش کوچک است و يا گرفتگي دارد.دمپر دودکش کوچک است و يا گرفتگي دارد.نسبت اختلاط هوا و گاز مناسب نيست.فن کوچک است.تميز کنيد.دودکش را تعويض و يا گرفتگي را مرتفع کنيد.تنظيم کنيد.تنظيم کنيد.با سايز مناسب تعويض کنيد.
سرو صداي مشعل زياد است.دريچه تنظيم هوا لقي دارد.فن در جاي خود محکم نيست.موتور درست نصب نشده است.ياتاقانهاي موتور معيوبند.ترانسفورمر جرقه خراب است.کوپلينگ شکسته و يا خراب است.مشعل در جاي خود محکم نيست.لقي را برطرف کنيد.محکم کنيد.بررسي و اصلاح کنيد.موتور را تعويض کنيد.تعويض کنيد.تعويض کنيد.آن را محکم کنيد.


چک لیست عيب يابي سريع مشعلهاي گازوئيل سوز

 
عيبعلتچگونگي رفع عيب
مصرف گازوئيل زياد است.درصد هوا زياد و ميزان CO2 پائين است.هوا چرخش لازم جهت مخلوط شدن با گازوئيل را ندارد.نازل بزرگ و يا خيلي کوچک است.لوله مکش گازوئيل نشتي دارد.فشار گازوئيل کم است.صفحه دمپر را تنظيم کنيد.شعله پخش کن را نظافت و يا درصورت نياز تعويض کنيد.نازل را متناسب با ظرفيت مورد نياز انتخاب کنيد.شلنگ يا لوله مکش را تعويض کنيد.فشار را تنظيم کنيد.
موتور کار نمي‌کند.برق وارد مشعل نمي‌شود.الکتروموتور سوخته است.کليد برق و يا سيم کشي برق مشعل دچار مشکل شده است.رله خراب است.ترموستات و يا پرشر سوئيچ درست کار نمي‌کند.فن نمي‌چرخد.خازن موتور سوخته است. ( موتورهاي تک فاز )کنتاکتور يا بي متال دچار اشکال شده است ( موتورهاي سه فاز )برق ورودي و يا فيوز اصلي را چک کنيد.تعويض کنيد.بررسي و اصلاح کنيد. تعويض کنيد.بررسي و درصورت نياز اصلاح و يا تعويض نمائيد.بررسي نموده و گير آن را مرتفع نمائيد.تعويض کنيد.سه فاز ورودي را چک نموده و علت کشيدن جريان بالا را مرتفع نمائيد.
موتور کار ميکند اما مشعل روشن نميشود.پرشر سوئيچ هواي مشعل خراب شده است.سيم کشي و يا لوله مکش هواي پرشر ايراد دارد.رله مشعل خراب است.ترانسفورمر جرقه خراب است.کابلهاي جرقه صدمه ديد‌ه اند و يا الکترودهاي جرقه اتصال کوتاه کرده يا خرابند.گازوئيل در منبع تمام شده است.لوله مکش پمپ هوا ميکشد و يا گرفتگي دارد.نازل گرفتگي دارد.فيلتر کثيف است.چشم فتوسل نور ميبيند يا پالس خطا ميفرستد.تعويض کنيد.بررسي و اصلاح کنيد.تعويض کنيد.تعويض کنيد.اتصال کوتاه را مرتفع و يا الکترودها را تعويض کنيد.منبع را پر کنيد.منفذ را پيدا و تعمير و يا گرفتگي را مرتفع نمائيد.آن را تميز کنيد.آن را تميز کنيد.نور را برطرف و يا چشم را تعويض کنيد.
مشعل روشن ميشود ولي کمي  پس از تشکيل شعله خاموش ميشود.لوله مکش پمپ هوا ميکشد و يا گرفتگي دارد.لوله ها يا شير ها منفذ دارند.سوخت تمام شده است.چشم فوتوسل کثيف و يا خراب شده است.لوله را تعويض و يا گرفتگي را مرتفع کنيد.منفذ را پيدا و ترميم کنيد.منبع گازوئيل را بررسي کنيد.چشم را تميز و يا تعويض کنيد.
شعله کوتاه و نامنظم است. نازل گرفتگي دارد.فشار براي پودر کردن سوخت کافي نيست.آن را تميز کنيد.پمپ را بررسي کنيد و درصورت فرسودگي چرخ دنده ها آنها را تعويض کنيد.فيلتر کثيف شده است، تعويض کنيد.پمپ هوا ميکشد، منفذ را پيدا و ترميم کنيد.منبع گاروئيل بيش از حد پائينتر  از مشعل است..درسيستم دوشيره ممکن است کلکتور نشتي داشته باشد. آن را پيدا و مرتفع نمائيد.
شعله دود ميکند.فن کثيف و يا شل شده است.هواي احتراق کافي نيست.نازل فرسوده يا کثيف بوده و يا اندازه و زاويه مخروط آن صحيح نيست.نازل نسبت به شعله پوش خيلي عقب است.فشار پمپ کافي نيست.دودکش کثيف و يا مسدود شده است.تميز کنيد.دمپر هوا را بررسي و تنظيم کنيد.آن را تعويض کنيد. فاصله را تنظيم کنيد.پمپ را بررسي کنيد.آن را تميز و يا گرفتگي آن را بررسي کنيد.
شعله پس مي‌زند.سيستم جرقه زن اشکال داد.      هوا بيش از مقدار مورد نياز است.سوخت درست پودر نميشود.الکترودها را بررسي نموده و درصورت نياز تعمير و يا تعويض نمائيد.ترانسفومر جرقه را درصورت خرابي تعويض کنيد.اتصال کاب جرقه به الکترودها را بررسي و درصورت شل بودن سفت کنيد و درصورتيکه اتصال به بدنه دارد آن را جدا کنيد.آنرا بررسي و تنظيم کنيد.پمپ را بررسي کنيد و درصورت فرسودگي چرخ دنده ها آنها را تعويض کنيد.فيلتر کثيف شده است، تعويض کنيد.پمپ هوا ميکشد، منفذ را پيدا و ترميم کنيد.منبع گاروئيل بيش از حد پائينتر  از مشعل است..درسيستم دوشيره ممکن است کلکتور نشتي داشته باشد. آن را پيدا و مرتفع نمائيد
صداي احتراق زياد است.ديگ يا دودکش کثيف است.مقطع دودکش کوچک است و يا گرفتگي دارد.دمپر دودکش کوچک است و يا گرفتگي دارد.نسبت اختلاط هوا و گازوئيل مناسب نيست.فن کوچک است.نازل بزرگ و يا کثيف است و يا زاويه اش مناسب نيست.نازل بيش از حد جلو رفته است.فشار پمپ گازوئيل درست نيست.تميز کنيد.دودکش را تعويض و يا گرفتگي را مرتفع کنيد.تنظيم کنيد.تنظيم کنيد.با سايز مناسب تعويض کنيد.با نازل مناسب تعويض کنيد. آن را درجاي مناسب خود قرار دهيد.اصلاح کنيد.
سرو صداي مشعل زياد است.دريچه تنظيم هوا لقي دارد.فن در جاي خود محکم نيست.موتور درست نصب نشده است.ياتاقانهاي موتور معيوبند.ترانسفورمر جرقه خراب است.کوپلينگ شکسته و يا خراب است.مشعل در جاي خود محکم نيست.چرخ دنده هاي پمپ گازوئيل فرسوده اند .گازوئيل هوا دارد.لقي را برطرف کنيد.محکم کنيد.بررسي و اصلاح کنيد.موتور را تعويض کنيد.تعويض کنيد.تعويض کنيد.آن را محکم کنيد.تعويض کنيد.پمپ و لوله هاي سوخت را وارسي و اصلاح کنيد.